in

Alicejungxx Onlyfans Leak (3) 🙆 (Photos & Video)

Alicejungxx Onlyfans Leak (3) (Photos) 👇


Alicejungxx Onlyfans Leak (3) (Video) 🤙Bồ tèo thấy bài đăng này thế nào!?

51 Bình luận

  • X chỉ chứa các muối trung hòa gồm Cu2+ ; Mg2+ ; K+ ; SO42- và NH4+ ( nếu có)

   Bảo toàn điện tích : 2.0,03 + 2.0,09 + 0,07 + nNH4 = 0,16.2

   => nNH4 = 0,01 mol

   Bảo toàn H : 2nH2O = 2nH2SO4 – 4nNH4 = 0,28 mol => nH2O = 0,14 mol

   Bảo toàn khối lượng : mKL + mKNO3 + mH2SO4 – mH2O – mion muối = mkhí

   => mkhí = 1,96g

   => Mkhí = 39,2g

   => dKhí/H2 = 19,6

  • Tỉ khối của hỗn hợp X so với H2 được tính bằng tỷ lệ dung tích của hỗn hợp X đến số mol H2 trong hỗn hợp X:

   Tỉ khối = (1,12 lít) / (0,23 mol) ≈ 4,87 (lít/mol)

   Vậy giá trị của x là khoảng 4,87.

  • nhưng đã phản ứng với Cu và Mg để tạo ra các muối sunfat, nên số mol H2SO4 còn lại trong dung dịch cuối cùng là 0,16 mol – 0,03 mol – 0,09 mol = 0,04 mol.
   Dung tích của hỗn hợp X là 1,12 lít, với đktc (điều kiện tiêu chuẩn). Từ đó, chúng ta có thể tính tổng số mol các chất trong hỗn hợp X bằng tổng số mol các chất trong dung dịch cuối cùng:
   Tổng số mol = số mol CuSO4 + số mol MgSO4 + số mol KNO3 + số mol H2SO4
   = 0,03 mol + 0,09 mol + 0,07 mol + 0,04 mol
   = 0,23 mol

  • Phản ứng xảy ra giữa Cu và H2SO4:

   Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2↑

   Số mol Cu trong hỗn hợp ban đầu là 0,03 mol, nên số mol CuSO4 tạo ra là 0,03 mol.

   Phản ứng xảy ra giữa Mg và H2SO4:

   Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

   Số mol Mg trong hỗn hợp ban đầu là 0,09 mol, nên số mol MgSO4 tạo ra là 0,09 mol.

   Do đó, số mol các muối sunfat trung hòa có trong dung dịch cuối cùng là 0,03 mol CuSO4 và 0,09 mol MgSO4.

   Số mol KNO3 trong dung dịch ban đầu là 0,07 mol, vì không có phản ứng nào xảy ra với KNO3, nên số mol KNO3 không thay đổi trong quá trình hòa tan.

   Số mol H2SO4 trong dung dịch ban đầu là 0,16 mol, nhưng đ

  • Để giải bài toán này, ta cần xác định số mol của các chất tham gia và sản phẩm sau phản ứng.

   Xác định số mol của các chất tham gia:
   Số mol Cu: 0,03 mol
   Số mol Mg: 0,09 mol
   Số mol KNO3: 0,07 mol
   Số mol H2SO4: 0,16 mol
   Xác định số mol của các chất sau phản ứng:
   Theo phương trình phản ứng, ta có:
   Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O + NO↑
   Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑
   Số mol Cu(NO3)2 sản phẩm: 0,03 mol Cu (vì Cu:Cu(NO3)2 = 1:1)
   Số mol MgSO4 sản phẩm: 0,09 mol Mg (vì Mg:MgSO4 = 1:1)
   Số mol H2O sản phẩm: 0,03 mol Cu (vì Cu:Cu(NO3)2 = 1:1)
   Số mol NO sản phẩm: 0,03 mol Cu (vì Cu:Cu(NO3)2 = 1:1)
   Số mol H2 sản phẩm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *