Chính sách thu thập dữ liệu cá nhân.

Căn cứ theo quy định sử dụng internet toàn cầu, chúng tôi (Quatvn) cam kết: sẽ KHÔNG BAO GIỜ thu thập & lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng (ngoại trừ trường hợp: gửi thông tin liên hệ, đăng ký nhận tin,..).

Based on global internet usage regulations, we (Quatvn) commit: will NEVER collect & store user’s personal information (except for the following cases: sending contact information, registering to receive news,..).

Chính sách thu thập dữ liệu thiết bị.

Chúng tôi (Quatvn) cam kết: sẽ KHÔNG BAO GIỜ thu thập & lưu trữ dữ liệu thiết bị của người dùng.

We (Quatvn) commit: will NEVER collect & store user’s device data.

Chính sách bảo mật nâng cao.

  • Quatvn đã được đăng ký chứng chỉ SSL, và bảo mật theo phương thức HTTPS.
  • Thông tin của người dùng khi cung cấp cho Quatvn sẽ luôn được bảo mật tuyệt đối 100%.

  • Quatvn has been registered with an SSL certificate, and is secured by HTTPS method.
  • User information when provided to Quatvn will always be absolutely 100% confidential.

Nếu vi phạm, chúng tôi (Quatvn) sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật!

If violating, we (Quatvn) are ready to take all responsibility before the law!