Chính sách thu thập dữ liệu cá nhân:

Căn cứ theo quy định sử dụng internet toàn cầu, chúng tôi cam kết: KHÔNG BAO GIỜ thu thập & lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng (ngoại trừ trường hợp: gửi thông tin liên hệ, đăng ký nhận tin,..).

Based on global internet usage regulations, we commit: NEVER collect & store user’s personal information (except for the following cases: sending contact information, registering to receive news,..).

Chính sách thu thập dữ liệu từ thiết bị:

Chúng tôi cam kết: KHÔNG BAO GIỜ thu thập & lưu trữ dữ liệu từ thiết bị của người dùng.

We commit: NEVER collect & store data from user’s device.

Chính sách bảo mật nâng cao:

  • Website đã được đăng ký chứng chỉ SSL, và bảo mật theo phương thức HTTPS.
  • Thông tin của người dùng sẽ được bảo mật tuyệt đối 100% khi sử dụng website.

  • Website has been registered with an SSL certificate, and secured by HTTPS method.
  • User information will be absolutely 100% secure when using the website.